Selectie

a. Assessment centermethodiek (AC)

Wij bieden u een uitgebreid aanbod van geavanceerde assessment technieken aan waardoor wij de competenties van (potentiële) medewerkers identificeren en in kaart brengen. Het AC heeft als doel om per kandidaat het aanwezige basispotentieel in te schatten en een match te maken met het gevraagde profiel bij de klant.

Wij maken gebruik van de beschikbare instrumenten bij onze klanten (dit kan gaan van functiebeschrijvingen, competentiemodel, testinstrumenten…). Wanneer deze instrumenten ontbreken, wenden wij onze opgebouwde pragmatische expertise aan om onze eigen ontwikkelde modellen en instrumenten te gebruiken voor een gepast antwoord op de selectievraag van onze klanten.

Bij een AC onderscheiden we volgende onderdelen:

  • Redeneer-, vaardigheidstesten en persoonlijkheidsvragenlijsten
  • Gedrags- of simulatieoefeningen
  • Competentiegericht interview of motivatiegesprek


Per vacature werken we een ‘op maat geneden’ programma uit.

De ‘bvba Tom Debaere’ ziet er op toe dat alle kritische competenties uit de vacature op zijn minst twee maal gescreend worden via de professionele ‘assessment center’ procedure.

De ‘bvba Tom Debaere’ maakt enkel gebruik van persoonlijkheidvragenlijsten en capacitaire tests die hun degelijkheid reeds bewezen. Alle proeven naar persoonlijkheid, intelligentie en specifieke vaardigheden werden uitvoerig onderworpen aan onderzoek naar validiteit en betrouwbaarheid.

Ook wat de gebruikte gedrags- of simulatieoefeningen betreft, gaan wij systematisch op zoek naar facevalide cases. Aan de hand van vooraf bepaalde criteria wordt een context gecreëerd waarin de nodige vaardigheden, attitudes of persoonlijkheidskenmerken (‘competenties’) kunnen worden gemeten. Centraal staat het ‘concreet gedrag’ dat geobserveerd en geëvalueerd wordt, wat de voorspellende waarde naar de toekomstige functie in aanzienlijke mate verhoogt.

Wij voorzien in een vlugge mondelinge terugkoppeling zowel naar onze klanten als naar de gescreende kandidaten. Wij gaan er immers vanuit dat een dergelijke ‘assement center’-procedure ook een leermoment is voor de kandidaten die een objectief beeld krijgen van hoe professionele mensen naar het eigen basispotentieel kijken. Op hun vraag wordt ook een definitieve feedback voorzien nadat de volledige aanwervingprocedure afgerond is. 

De klanten krijgen een helder, leesbaar rapport met een eenduidig aanwervingadvies waarbij wij de sterktes en de ontwikkelpunten van de kandidaten in de verf zetten.

Een definitieve feedback naar de kandidaten wordt op hun vraag voorzien nadat de volledige aanwervingprocedure is afgerond.

Op basis van onze integere, professionele no-nonsense ingesteldheid en filosofie wil de ‘bvba Tom Debaere’ uitgroeien tot een strategische partner die samen met haar klanten actief meedenkt om te komen tot economisch verantwoorde adviezen op het vlak van human resources management.

b. andere selectietools zoals het competentiegericht interview met focus op de STAR-methodiek

Bij zowel overheidsinstanties als privéorganisaties kan de ‘bvba Tom Debaere’ ook een selectiecommissie, een personeelsdirecteur of een bedrijfsleider assisteren en begeleiden bij een competentiegericht interview. Dit omhelst advies qua vraagstelling, methodiek en algemene aanpak om motivatie, persoonlijkheid en geschiktheid na te gaan tijdens een interview.

In een competentiegericht selectie-interview worden de criteria/competenties die van belang zijn voor de betreffende functie getoetst op hun aanwezigheid.

Tom is getraind in het gestructureerd interviewen. Dit betekent dat hij gebruik maakt van gepaste vraagtechnieken waaronder de STAR-techniek (Situatie, Taak, Actie en Resultaat). Deze technieken laten hem toe om zoveel mogelijk informatie te verkrijgen om zich een nauwkeurig beeld te vormen van vroeger gesteld gedrag. Op basis hiervan kan er dan ook een voorspelling van toekomstig gedrag gemaakt worden. Hierdoor verhoogt de validiteit van het interview (van .35 tot .45) en kan men in de deliberatiefase tot een beter gefundeerde aanwervingbeslissing komen.

Indien gewenst (meestal gebruikelijk voor overheidsinstanties) kan de ‘bvba Tom Debaere’ ook instaan voor de opmaak van het schriftelijk verslag met gemotiveerde rangschikking van de kandidaten. Dit verslag wordt in functie van de uiteindelijke beslissing tot aanwerving overgemaakt aan het beslissend orgaan van de aanwervende organisatie.