Consulting

a. Vragen naar Teambegeleiding

  1. Kunnen jullie eens een team-audit doen om te onderzoeken hoe we onze teamwerking verder kunnen verbeteren?
  2. We hebben gehoord dat jullie ook Team-Development-Centers organiseren…
  3. We hebben POP’n (Persoonlijke OntwikkelingsPlannen), kan je ons ook helpen bij de opmaak van een TOP (TeamOntwikkelingsPlan)?
  4. Kunnen jullie een teamconflict oplossen? 
  5. Kunnen jullie ons helpen bij het samenstellen/opbouwen van een nieuw R&D-team?
  6. De nieuwe medewerker is weeral weg… Het is geen gemakkelijk team…. Kunnen jullie ons helpen? 

Om deze vragen op te lossen en aan te pakken, vertrekken wij van een grondige intake en gaan wij op zoek naar een pragmatische, werkbare aanpak zodat er een zelfsturend team ontstaat.
Een zelfsturend team is een vaste groep van medewerkers die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het totale proces waarin producten of diensten tot stand komen, die aan een interne of externe klant geleverd worden. Het team plant en bewaakt de procesvoortgang, lost dagelijkse problemen op en verbetert processen en werkmethoden, zonder daarbij voortdurend een beroep te doen op de leiding of ondersteunende diensten.

b. Strategische begeleiding bij organisatorische veranderingstrajecten:

1. Welke stappen moeten gezet worden om dit veranderingstraject succesvol te realiseren?

In samenwerking met een stuurgroep organiseren wij een strategische doorlichting of audit met als doel niet alleen de werking van de organisatie in kaart te brengen maar ook een gemeenschappelijke visie omtrent de toekomst te ontwikkelen.

Een interne doorlichting van het managementteam aan de hand van individuele interviews. Via development centermethodiek krijgen wij een zicht op de persoonlijke verwachtingen en ambities van de leden van het managementteam en de eraan gekoppeld potentieelinschattingen. Op die manier kunnen wij de aanwezige competenties afstemmen op de nieuwe rollen binnen de organisatie.

Aan de hand van de interne doorlichting en in overeenstemming met de strategische doelen tekenen wij, in samenspraak met de stuurgroep, de nieuwe organisatiestructuren uit. Uiteindelijk trekken wij samen de krijtlijnen voor een concreet actieplan om de overstap van de huidige naar de nieuwe organisatie te zetten.

2. Omwille van de extern sterk veranderende wensen, verlangens en verwachtingen van de klanten moeten bedrijven noodgedwongen een interne cultuurverandering opstarten.

De ‘bvba Tom Debaere’ zoekt in overleg met de organisatie hoe de interne HRM-processen en strategieën optimaal kunnen worden aangewend om deze cultuurwijziging mee te helpen realiseren.

Vanuit de bedrijfsstrategie en de vooropgestelde objectieven stellen wij een plan van aanpak samen om het ‘menselijke kapitaal’ binnen de organisatie maximaal te benutten om zo de verankering van de nieuwe bedrijfscultuur en –strategie te garanderen. Samen met onze klant kiezen wij voor een geïntegreerd personeelsbeleid op basis van competentiemanagement.   

Na het bepalen van competenties moeten de bedrijfsplannen begrepen worden tot op het niveau van iedere medewerker. Heldere doelstellingen en duidelijke verantwoordelijkheden zijn belangrijke bouwstenen in een organisatie. Talenten van medewerkers moeten worden gespot of verder worden ontwikkeld zodat ze de nieuwe doelstellingen van de organisatie kunnen dienen. Op die manier zal de nieuwe bedrijfscultuur ook effectief beleefd worden door alle medewerkers.

Via een hoge betrokkenheid van het managementteam kan men een stabiel draagvlak creëren voor een cultuurverandering.

c. Begeleiding van overheidsinstanties bij de evaluatie van de decretale graden:

Omwille van de bepalingen in een aantal nieuwe overheidsdecreten (nieuw provincie-, nieuw gemeente-, nieuw OCMW-decreet) staat de ‘bvba Tom Debaere’ diverse overheidsinstanties bij in de evaluatie van hun topmensen.

Onder onze begeleiding krijgen de toppersoneelsleden van deze overheidsinstanties een professionele, systematische en kwalitatieve evaluatie van hun functioneren. Dit laat de overheidsinstantie toe er voor te zorgen dat de organisatie, de functie en de individuele medewerker steeds beter op elkaar afgestemd zijn.

Wat is er specifiek aan ons voorstel?

  • Onze deskundige is een senior HR consultant, met een ruime expertise in het objectief beoordelen van prestaties en competenties.
  • Onze deskundige heeft een ruime ervaring met het evalueren van personeel binnen een gemeentelijke- of overheidscontext.
  • De ‘bvba Tom Debaere’ volgt een deontologische gedragscode: onze deskundige blijft neutraal en laat zich enkel leiden door professionaliteit, niet door politieke en/of filosofische overtuigingen. Conclusies zijn steeds gegrond op duidelijk waarneembare, verifieerbare gegevens.
  • De evaluatie is zowel beoordelend (gericht op de voorbije periode) als ontwikkelingsgericht (betrokkenen ondersteuning bieden om competenties te ontwikkelen en betere prestaties mogelijk te maken).